Yên Chính Phong tp trung vào ngh thut kh^ong gian thng mi vi b dày kinh nghim thc tin 12 nam
Space design consultation calls:0084-963653386
Online message

Space design consultation calls:
13798420829

RichScan

RichScan
We WeChat attention

tp trung vào ngh thut kh^ong gian thng mi vi b dày kinh nghim thc tin 12 nam n^ang cao hình nh thng hiu và hiu qu thc t.
ABOUT Yên Chính Phong


C^ong ty trách nhim hu hn thit k Yên Chính Phong ti thành ph Th^am Quyn, thành lp t nam 2003 dn nay lu^on n lc ht mình trong l~inh vc thit k kh^ong gian thng mi, cho dn nay d~a to nên nhng tác phm thit k mang dy tính sáng to cho rt nhiu thng hiu ln nh. Trong hn 10 nam tr li d^ay, c^ong ty d~a to nên hình nh thng hiu dc dáo và b nhn din thng hiu cho doanh nghip vi hn 100 thng hiu,qua dó n^ang cao dc giá tr thng hiu và kh nang cnh tranh trên th trng ca thng hiu c~ung nh sn phm, c^ong ty chuyên tp trung thit k b nhn din thng hiu, mt tin ca hàng, phòng trng bày sn phm, phòng trin l~am, trung t^am thng mi, phòng hp hi ngh, khách sn, van phòng làm vic, nhà hàng, showwindow. Da ra nhng phng án gii quyt giúp doanh nghip c~ung nh thng hiu sn phm có hình nh dp toàn din, b nhn din thng hiu quy chun. Da ra nhng t vn, phng án thit k toàn din cho hình nh ca thng hiu, doanh nghip.C^ong ty lu^on hng ti phong cách thit k sáng to, d ra khu hiu “phong cách thit k dc bit, do bn dc bit”, sn phm thit k ca c^ong ty bt k là trên phng din ngh thut hay trên phm trù thng mi du nhn dc rt nhiu li khen ngi ca khách hàng và các dng nghip, d^ay c~ung chính là ngun dng lc to ln d chúng t^oi kh^ong ngng ci thin bn th^an.

Ngi sáng lp Yên Chính Phong dc sinh ra trong mt gia dình có truyn thng v m thut to hình, di s dy d ca bc thy ni danh trong l~inh vc thit k ni tht Peter Marino liên tc theo dui ngành to hình ngh thut kh^ong gian thng mi trong sut 13 nam, và d~a dat dc v^o s gii thng danh giá, chng hn nh gii vàng thit k kh^ong gian thng mi trong cuc thi m^oi trng ngh thut thit k kh^ong gian ni tht ca Trung Quc nam 2009, gii nht cuc thi thit k toàn quc ln th 3. Tác phm ca anh lu^on thay di v phong cách da dng v chng loi du dc xp hàng du th gii. Hin nay, khi t vn cho rt nhiu thng hiu ni ting trên th gii, anh du cho rng: mt tác phm xut sc, kh^ong phi ch dn gin là v ra, mà là chính là s biu l t nhiên da trên linh cm bc phát t nhng diu nh nht trong di sng cùng s cm nhn nhng dc sc trong cuc sng, dng thi c~ung biu dt mt l'y lun t tng thit k duy nht là “ly ngi làm ch”.