Yên Chính Phong tp trung vào ngh thut kh^ong gian thng mi vi b dày kinh nghim thc tin 12 nam
Space design consultation calls:0084-963653386
Online message

Space design consultation calls:
13798420829

RichScan

RichScan
We WeChat attention

项目简介
PROJECT PROFILE
 


客户 :  欧时力(Ochirly)
行业 : 服装
 
 

 

Ochirly时尚新力量
Ochirly(香港)集团有限公司,意大利Ochirly OCHIRLY品牌在亚太地区授权运营商(亚太总部),负责OCIRLY在亚太地区
区域品牌经营业务
 
 
有关更多信息,请访问http://www.yanzhengfeng.com/

 

问题与解决方案
Project Problem
 

时尚的几何造型构成欧时力空间设计主体元素
使用大面积的红色,整个店里视觉氛围更震撼。


用原木作墙壁的形象装饰,增加品牌文化和历史意义。
 

黑色展柜简单明了,符合打牌的简单风格。